Enampakkumise teade

ENAMPAKKUMISE TEADE

Enampakkumise korraldaja:
Uus Maa Ärikinnisvara OÜ (registrikood 14498593)
Maakri tn 19/1, Tallinn
www.uusmaa.ee
tel. +372 517 4206
e-post: mika.sucksdorff@uusmaa.ee

MÜÜGIPROSPEKT

Uus Maa Ärikinnisvara OÜ (enampakkumise korraldaja), kes tegutseb Eesti Rahvusringhäälinguga (edaspidi nimetatud müüja) sõlmitud maaklerlepingu alusel, korraldab kirjaliku enampakkumise Eesti Rahvusringhäälingu  omanduses olevate hoonestamata kinnistute müügiks aadressiga Harjumaa, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tervise tn 2// Tuisu tn 21, Tervise tn 2a, Tervise tn 4 ja Tervise tänav T3 ning T4. Kinnistud müüakse ühiselt. Käesolev müügiprospekt on koostatud eesmärgiga anda ostuhuvilistele informatsiooni müüdavate kinnistute ja enampakkumise tingimuste kohta.

Kinnistute andmed

Omanik: Eesti Rahvusringhääling (registrikood 74002322).

Aadress:  Harjumaa, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tervise tn 2// Tuisu tn 21, Tervise tn 2a, Tervise tn 4 ja Tervise tänav T3 ning T4.

Katastritunnused:
 • 78407:703:0057 (aadressiga Tervise tn 2// Tuisu tn 21)
 • 78407:703:0059 (aadressiga Tervise tn 4)
 • 78407:703:0058 (aadressiga Tervise tn T3)
 • 78407:703:0061 (aadressiga Tervise tn T4)
 • 78407:703:0062 (aadressiga Tervise tn 2a)
Kinnistute pindala:
 • 21 889 m2 (aadressiga Tervise tn 2// Tuisu tn 21)
 • 16 792 m2 (aadressiga Tervise tn 4)
 • 2 044 m2 (aadressiga Tervise tn T3)
 • 772 m2 (aadressiga Tervise tn T4)
 • 72 m2 (aadressiga Tervise tn 2a)

Kinnistute pindala kokku on 41 569 m2.

Kinnistute hoonestus: kinnistutel hoonestus puudub.

Detailplaneering ja ehitusõigus:
 • Vastavalt Tallinna Planeeringute registri andmetele on kinnistutel 22.06.2010 kehtestatud TUISU TN 21 JA RAHUMÄE TEE 3 kinnistute nimeline detailplaneering numbriga DP030410. Vastavalt kehtestatud detailplaneeringule on vara ehitusõigus järgmine:
 • Maasihtotstarve: 100% ühiskondlike ehitiste maa;
 • Ehitusalune pindala: 13 000 m2;
 • Täisehitusprotsent: ~ 31%;
 • Maksimaalne hoonestuse kõrgus: 56 m;
 • Maksimaalne hoonete arv krundil: 1 tk
 • Maksimaalne hoonete suletud brutopindala: -13000/34000 m2.
 • Tervise tn T3 – 100% transpordimaa
 • Tervise tn T4 – 100% transpordimaa
 • Tervise tn 2a – 100% tootmismaa
Tehnosüsteemid:
 • Vesi – tsentraalne – liitumispunktid kinnistute piiril
 • Kanalisatsioon – tsentraalne – liitumispunktid kinnistute piiril
 • Gaas – tsentraalne – liitumispunktid kinnistute piiril
 • Elekter/peakaitse – võrk – liitumispunktid kinnistute piiril
 • Tehnosüsteemide seisukord – tehnovõrkudega varustatuse tase on rahuldav, liitumispunktid paiknevad kinnistu piiril. Liitumised tasumata.

Müüja ja enampakkumise korraldaja soovitavad lisaks müügiprospektiga tutvumisele kõigil enampakkumisel osalemisest huvitatutel koguda kinnistu kohta andmeid ning kujundada seisukohad vastavalt oma vajadustele.

ENAMPAKKUMISE KORD JA TINGIMUSED
 1. Eesti Rahvusringhääling võõrandab vastavalt nõukogu otsusele hoonestamata kinnistud aadressiga Harjumaa, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tervise tn 2// Tuisu tn 21, Tervise tn 2a, Tervise tn 4 ja Tervise tänav T3 ning T4 (edaspidi nimetatud kinnistu).
 2. Pakkumuse alghind on 4 500 000 (neli miljonit viissada tuhat) eurot, millele lisandub käibemaks. Kinnistu müügihinnaks on vastavalt käesolevale korrale enampakkumisel pakutud kõrgeim hind.
 3. Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumuse esitamist:
  3.1 tähelepanelikult kinnistu looduses üle vaatama. Kinnistu ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem tugineda asjaolule, et ta ei olnud teadlik kinnistu seisukorrast;
  3.2. tutvuma müüdava kinnistu kohta Maa-ameti kodulehel avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 4. Pakkumuse esitamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega, on tutvunud kinnistuga, on teadlik selle seisukorrast ning ei oma selles osas müüja vastu mingeid pretensioone.
 5. Enampakkumisel müüdava vara notariaalse lepinguprojektiga ja lepingu oluliste tingimustega on võimalik tutvuda esitades vastavasisulise soovi enampakkumise korraldajale. Osalejal pole õigust esitada müüjale pretensioone tulenevalt asjaolust, et osaleja pole tutvunud notariaalse lepinguprojektiga. Kinnisasja notariaalse müügilepingu sõlmimise kulud, sealhulgas notaritasu, riigilõivu ning notariaalakti ärakirjade maksumuse tasub täies ulatuses ostja.
 6. Enampakkumisel osalemiseks tuleb tasuda osalemise tasu summas 300 (kolmsada) eurot, millele lisandub käibemaks. Osalemise tasu tuleb kanda Uus Maa Ärikinnisvara OÜ arveldusarvele nr EE112200221069396466 Swedbank pank selgitusega “Enampakkumine ERRi Tuisu tn kinnistud osalemise tasu” hiljemalt 14.08.2019 kell 16:00. Osalemise tasu ei kuulu tagastamisele, välja arvatud juhul, kui müüja loobub enampakkumise korraldamisest enne enampakkumise tähtpäeva.
 7. Enampakkumisel osaleja esitab enampakkumise korraldajale pakkumuse kinnises ümbrikus. Ümbrikule peab märkima järgmised andmed:

Eesti Rahvusringhääling

„Enampakkumine ERRi Tuisu tn kinnistud”

Enampakkumisel osaleva (juriidilise)isiku nimi, registri- või isikukood ja kontaktandmed.

Hoiatusmärge “Mitte avada enne 14.08.2019 kell 16:10”

 1. Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 14.08.2019 kell 16:00 aadressil Maakri tn 19/1, Tallinn 10145 asuvasse Uus Maa Ärikinnisvara büroosse (avatud tööpäevadel 9:00-18:00). Posti teel saadetud ümbrik peab olema saabunud enne eelpool nimetatud kontrollaega.
 2. Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumuse esitaja esindusõigus kajastub elektroonilise äriregistri teabesüsteemis. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb pakkumusele lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri taasesitada pakkumuste avamise tähtpäevale järgneva tööpäeva jooksul e-posti teel Uus Maa Ärikinnisvara OÜ aadressile mika.sucksdorff@uusmaa.ee

Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, tuleb pakkumuses esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus   ettevõtet esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti keelde. Volitusega esinduse korral tuleb lisaks esitada pakkumuses esindusõiguse aluseks oleva volikirja originaal. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb pakkumusele lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri taasesitada pakkumuste avamise tähtpäevale järgneva tööpäeva jooksul e-posti teel  Uus Maa Ärikinnisvara OÜ aadressile mika.sucksdorff@uusmaa.ee.

Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumuse teinud isikul puudus pakkumuse esitamiseks esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

 1. Pakkumus peab olema dateeritud ning allkirjastatud (kõik pakkumuses sisalduvad dokumendid) pakkuja seadusjärgse või volitatud esindaja poolt. Kui pakkumus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb pakkumus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse. Pakkumuste avamise tähtpäevale järgneva tööpäeva jooksul tuleb saata digitaalselt allkirjastatud pakkumus (terve digikonteiner) e-posti teel Uus Maa Ärikinnisvara OÜ aadressile mika.sucksdorff@uusmaa.ee.
 2. Pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:
  11.1. pakkuja nimi;
  11.2 isiku-või registrikood;
  11.3 kontaktandmed (aadress, telefon ja e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saab saata enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid);
  11.4 arvelduskonto number, konto valdaja nimi ja panga nimi, kuhu tagastada enampakkumisel mittevõitnud ja Uus Maa Ärikinnisvara OÜ-le üle kantud tagatisraha;
  11.5 juriidilise isiku puhul pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ning kinnistu müügilepingu sõlmimiseks;
  11.6 numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta) netohinnas. Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa. Juhul kui sõnade ja numbritega kirjutatud summad erinevad, loetakse pakutavaks sõnadega kirjutatu;
  11.7 tõend (maksekorralduse koopia) osalemise tasu tasumise ja tagatisraha tasumise kohta või originaaltempliga panga garantiikiri tagatisraha deponeerimise kohta.
 3. Tähtaegselt saabunud pakkumused registreeritakse nende saabumise järjekorras.
 4. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni kinnistute notariaalse müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimiseni.
 5. Pakkumuse esitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud hind ja sõlmida müügileping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.
 6. Müügihinna tasumise tingimused on järgnevad:
  15.1. eelnevalt tasutud tagatisraha võetakse arvesse müügihinna osana;
  15.2. ülejäänud müügihinna kohustub ostja tasuma kinnistu müügilepingut tõendava notari deposiitkontole hiljemalt üks päev enne lepingu sõlmimise tähtpäeva.
 7. Enampakkumisel osalevad isikud on kohustatud tasuma lepingu sõlmimise tagatiseks 100 000 (ükssada tuhat) EUR Uus Maa Ärikinnisvara OÜ arveldusarvele nr EE112200221069396466 Swedbank pank selgitusega “Enampakkumine ERRi Tuisu tn kinnistud tagatisraha” hiljemalt 14.08.2019 kell 16:00. Tagatisraha ei kogu intressi. Tagatisraha tasumisega võrdväärseks loetakse Eestis tegevusluba omava panga poolt antud garantiikirja summa deponeerimise kohta Uus Maa Ärikinnisvara OÜ-le pakkumuse esitaja pangakontolt. Nimetatud garantiikiri peab kehtima vähemalt kuni 14.09.2019.
 8. Kirjalik enampakkumine/pakkumuste avamine toimub Uus Maa Kinnisvarabüroo kontoris Maakri tn 19/1, Tallinn, 14.08.2019 kell 16:10. Pakkumuste avamine on avalik.
 9. Enampakkumise komisjon avab enampakkumisele esitatud ümbrikud (pakkumused). Kõik tähtajaks laekunud pakkumused avatakse nende registreerimise järjekorras. Komisjonil on õigus nõuda pakkujatelt täiendavat informatsiooni pakkumustes esitatud teabe selgitamiseks ja täpsustamiseks.
 10. Tähtaegselt esitatud, kuid nõuetele mittevastava pakkumuse kohta tehakse enampakkumise protokolli märge selle mitteosalemise põhjuse kohta. Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:
  19.1 pakkumus esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Uus Maa Ärikinnisvara OÜ kontorisse pärast nõutud tähtpäeva;
  19.2 tagatisraha ja/või osalemise tasu ei ole makstud pakkumuse esitamise tähtpäevaks;
  19.3 eksimus tagatisraha tasumisel ei võimalda tuvastada, kas see on tasutud õigele kontole ja nõutud summas;
  19.4 esitatud pakkumussumma on alla alghinna;
  19.5 teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumuse esitamiseks;
  19.6 mõni nõutud dokumentidest on jäetud esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.
 11. Kui enampakkumisele ei laekunud ühtegi nõuetele vastavat pakkumust, loetakse enampakkumine nurjunuks.
 12. Enampakkumise võitja on enampakkumises osaleja, kes tegi hinna poolest kõige kõrgema pakkumuse. Kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumuse, korraldatakse nende vahel peale enampakkumise tulemuste avamist täiendav enampakkumine 10 tööpäeva jooksul peale pakkumuste avamist. Täiendava enampakkumise alghinnaks on esialgsel enampakkumisel tehtud kõrgeim pakkumus.
 13. Kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist on enampakkumisel osalejatel õigus esitada enampakkumise korraldajale protest enampakkumise läbiviimise kohta. Enampakkumise korraldaja registreerib saadud protestid ja esitab enampakkumise komisjoni seisukoha koos müüja seisukohaga kolme tööpäeva jooksul protesti esitajale, koos otsusega protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.
 14. Komisjon protokollib enampakkumise avamise ning esitab viie tööpäeva jooksul alates pakkumuste avamisest ERR-i juhatusele enampakkumise tulemused kinnitamiseks või teeb ettepaneku jätta need kinnitamata või tunnistada enampakkumine nurjunuks.
 15. Müüja võib igal ajal enne enampakkumise tulemuste kinnitamist enampakkumisest loobuda või enampakkumise tähtaegu pikendada, kui selleks on mõjuv põhjus. Enampakkumisest loobumisest või tähtaegade pikendamisest teatab enampakkumise korraldaja samal viisil nagu avaldati enampakkumise teade ning teavitab pakkujaid enampakkumisest loobumisest või tähtaegade pikendamisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
 16. Enampakkumisel osalemisega seotud kulusid osalejatele ei hüvitata.
 17. Enampakkumise võitja on kohustatud sõlmima notariaalse kinnistute müügi- ja asjaõiguslepingu. Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Põhjendatud juhtudel võib müüja nimetatud tähtaega pikendada.
 18. Kui enampakkumise võitja ei sõlmi kinnistute müügi- ja asjaõiguslepingut punktis 26 toodud tähtaja jooksul, siis tagatisraha enampakkumise võitjale ei tagastata. Sellisel juhul jääb tagatisraha müüjale.
 19. Kui enampakkumise võitja ei sõlmi kinnistute müügi- ja asjaõiguslepingut, siis on müüjal õigus sõlmida kinnistute müügi- ja asjaõigusleping enampakkumisel teise kõrgeima pakkumise teinud osalejaga. Müüja määrab lepingu sõlmimise tähtaja, mis ei või olla pikem kui üks kuu alates enampakkumisel teise hinna poolest kõrgeima pakkumuse teinud osaleja pakkumuse võitjaks tunnistamisega.
 20. Tagatisraha tagastatakse enampakkumisel osalejatele, kes ei osutu enampakkumise võitjaks hiljemalt 14.09.2019. Kehtiv garantiikiri tagastatakse sama tähtaja jooksul.
 21. Enampakkumisel ei või osaleda isiklikult ega esindaja kaudu:
  30.1. võõrandamise otsustamise, korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud;
  30.2. punktis 30.1 nimetatud isikutega seotud isikud korruptsioonivastase seaduse mõttes.
 22. Müüdava kinnistu ja enampakkumise osalemise kohta saab infot küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva, muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval.  Kirjalikult esitatavad küsimused müüdava kinnistu või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt kolm tööpäeva enne pakkumuste esitamise tähtpäeva e-posti aadressil: mika.sucksdorff@uusmaa.ee, Mika Sucksdorff  tel. +372 517 4206.