Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on OÜ Kinnisvarabüroo Uus Maa (edaspidi Uus Maa Kinnisvarabüroo) (Maakri 19/1, Tallinn, 10145, reg kood: 10307231). Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud eesmärgiga kaitsta Uus Maa Kinnisvarabüroo endiste, praeguste ja tulevaste klientide privaatsust. Sellest lähtuvalt toome välja põhimõtted, mis käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, kasutamist, talletamist, edastamist ja avaldamist ning on kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Uus Maa Kinnisvarabüroo töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning lähtub isikuandmete töötlemisel alati Kliendi huvidest, õigustest ja vabadustest.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima isikuandmete töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.

Uus Maa Kinnisvarabüroo kõik isikuandmete töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:

isikuandmete töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;

Õiglus. Isikuandmete töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Kliendil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas isikuandmeid töödeldakse;

Läbipaistvus. Isikuandmete töötlemine on Kliendile läbipaistev;

Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;

Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohalt. Isikuandmete töötlemisel lähtub Uus Maa Kinnisvarabüroo minimaalse töötluse põhimõttest ning kui isikuandmed ei ole vajalikud või ei ole enam vajalikud eesmärgiks, miks need koguti, siis isikuandmed kustutatakse;

Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult;

Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Kliendi tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Uus Maa Kinnisvarabüroo soovib hoida isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Uus Maa Kinnisvarabüroo andmed selliselt, et Klient ei ole enam tuvastatav;

Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete töötlemine toimub viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid;

Vaikimisi ja lõimitud andmekaitse. Uus Maa Kinnisvarabüroo tagab, et kõik kasutatavad süsteemid vastavad nõutavatele tehnilistele kriteeriumitele. Sobivad andmekaitse meetmed on kavandatud iga info- ja andmesüsteemi uuendamisel või disainimisel (nt on infosüsteemid ning äriprotsessid üles ehitatud lähtuvalt pseudonümiseerimise ja krüpteerimise eeldustest).

Uus Maa lähtub isikuandmete töötlemisel eesmärgist, et on alati võimeline eelnimetatud põhimõtete täitmist tõendama ning nende põhimõtete järgimise kohta saab täiendavat informatsiooni küsida Uus Maa esindaja käest (uusmaa@uusmaa.ee).

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmetena käsitleme andmeid, mis on isiku poolt antud vabatahtlikult ning kinnitatud kirjaliku nõusolekuga. Isikuandmed võivad sisaldada nime, telefoninumbrit, e-maili, aadressi ja muid andmeid.

Samuti saame teatud põhiandmeid riiklikest registritest.

Isikuandmeid kasutame vaid selleks ettenähtud eesmärgil, milleks on klientidele värskeima turuinfo edastamine uudiskirjade, igakuiste turuülevaadete, parimate pakkumiste ning muu Uus Maa Kinnisvarabüroo tegevusega seotud info jagamine.

Uus Maa Kinnisvarabüroo ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Juhul, kui saate meie käest eelnimetatud infot, ilma et oleksite meile enda teadmata edastanud oma andmeid, palume sellest teada anda uusmaa@uusmaa.ee

Isikul on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta teavitades sellest aadressil uusmaa@uusmaa.ee

Isikuandmete töötlemise alus ja eesmärk

Nõusolekupõhine andmete töötlemine

Töötleme klientide isikuandmeid nende nõusoleku alusel. Nõusoleku alusel edastame klientidele uudiskirja, mis sisaldavad turunduspakkumisi ja -teateid.

Andmete töötlemine lepingu täitmiseks

Töötleme klientide andmeid, et osutada neile lepingu alusel tellitud teenust. Lisaks töötleme isikuandmeid ka teenuse arveldamise eesmärgil.

Samuti töötleme isikuandmeid, et lahendada teenuse pakkumisest tulenevaid nõudeid.

Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks

Seadusest tulenevate kohustuste täitmine on andmetöötlus, mida oleme kohustatud tegema, sest meilt kui teenusepakkujalt nõutakse seda seadusega.

Eesmärkideks on raamatupidamine, riigiasutuste päringutele vastamine, kohustuslik isikutuvastus rahapesu tõkestamiseks ning järelevalveasutuse ja isiku teavitamine toimunud rikkumistest ja nende kahtlustustest.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine eksperthinnangu tellimisel

Uus Maa Kinnisvarabüroo koostab eksperthinnanguid kooskõlas Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt loodud heade tavade koodeksiga. Oma hinnangute koostamisel kogume selleks vajalikke ja ettenähtud andmeid sh. tellija ja vara ülevaatusel viibinud ning algandmeid esitanud isikute andmeid.

Uus Maa Kinnisvarabüroo ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Uus Maa Kinnisvarabüroo eeldab, et olete meilt eksperthinnangut tellides tutvunud ning nõustunud meie isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga (vanus,sugu,elukoht).

Uus Maa Kinnisvarabüroo kasutab oma veebilehel uusmaa.ee küpsiseid (cookies), mille funktsioon on üldise statistika kogumine meie kodulehe liikluse kohta, kodulehe kasutamise kiirendamine ja mugavamaks muutmine kasutajate jaoks. See info aitab meil oma kodulehekülge ajakohastada ja muuta info Teile paremini kättesaadavamaks. Me ei jälgi individuaalsete inimeste käitumist ja liikumist meie veebilehel.

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aki.ee/et/kupsised.

Veebilehitsejal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.

Teie õigused

Isikuandmete kaitse üldmääruse järgi on andmesubjektil järgmised õigused:

  • õigus tutvuda isikuandmetega, mida andmesubjekti kohta hoitakse;
  • õigus keelata töötlemine (näiteks otseturunduse jaoks);
  • õigus andmete ülekandmisele;
  • õigus esitada kaebus Uus Maa kinnisvarabüroole, Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule andmete töötlemise kohta vastutava töötleja poolt;
  • õigus esitada vastuväiteid andmesubjekti puudutava isikuandmete töötlemise toimingu suhtes;
  • õigus uuendada oma isikuandmeid;
  • õigus olla unustatud (andmete kustutamine).

Isikuandmete säilitamise tähtaeg

Säilitame 6 kuud potentsiaalsete klientide andmeid, kes on soovinud näiteks hinnapakkumisi või infot teenuste kohta, kuid ei ole kliendiks hakanud.

Klientidega seotud sündmuste andmeid (nõustamine, üldised pakkumised) säilitame 1,5 aastat.

Säilitame 3 aastat kontaktisikute andmeid ja sündmuseid (tellimus, kaebus, intsident, võlateavitus). Kustutustähtaeg rakendub alates lepingu lõpetamisest.

5 aastat säilitame andmeid, mis kogume rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärgil. Kustutustähtaeg rakendub alates lepingu lõpetamisest

Säilitame 7 aastat raamatupidamisandmed (k.a lepingud nende lõppemisest).

13 aastat säilitame võlgnevuse andmed, kui ei ole kehtivat sissenõudmismenetlust.

Konkreetselt määratlemata tähtajad andmete säilitamiseks kehtivad, kui on tegemist isiku vahetu tuvastamise faktiga ja kehtiva volitustega kontaktisiku ja seostega kontaktisikuga.

Kolmandad isikud, kes kasutavad peale Uus Maa sinu isikuandmeid

Võime edastada informatsiooni sinu kohta selleks pädevatele riigiasutustele (nt julgeoleku- ja jälitusasutustele, sh näiteks politseile, kohtule, häirekeskusele (112)) kui vastav kohustus tuleb seadusest. Samuti võime edastada sinu andmeid kohtu maksekäsu osakonnale, kui oled võlgnevusse jäänud.

Andmekaitsetingimuste üldtingimused ja muudatused

Meile oma andmeid edastades ning meie veebilehte kasutama asudes, olete tutvunud meie põhimõtete ja tingimustega ning nendega nõustunud. Uus Maa Kinnisvarabüroo jätab endale õiguse vajadusel muuta andmekaitsetingimuste üldtingimusi.

Kõikide andmekaitsetingimusi puudutavate küsimuste korral palume võtta meiega ühendust uusmaa@uusmaa.ee