ENAMPAKKUMISE TEADE

Rävala pst 11/13/15 mitteeluruum M5, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harjumaa

Müügi korraldaja:
Uus Maa Kinnisvarabüroo
Rävala pst 6, Tallinn
www.uusmaa.ee
tel. 5666 1108
e-mail: liina.tettermann@uusmaa.ee

MÜÜGIPROSPEKT

Uus Maa Kinnisvarabüroo (enampakkumise korraldaja), kes tegutseb kliendiga sõlmitud maaklerlepingu alusel, korraldab kirjaliku enampakkumise Tallinna Tehnikaülikooli omanduses oleva soklikorrusel asuva mitteeluruumi müügiks aadressiga Tallinn, Rävala pst 11/13/15. Käesolev müügiprospekt on koostatud eesmärgiga anda ostuhuvilistele eelinformatsiooni müüdava kinnistu ja enampakkumise tingimuste kohta.

Kinnistu andmed
Aadress: Rävala pst 11/13/15 mitteeluruum M5
Katastritunnus: 78401:105:0120
Sihtotstarve: Elamumaa
Ruumide üldpind: 50,1m2
Toalisus: 3
Registriosa nr 16239601
Kinnistusraamatu III ja IV jaos kehtivad kanded puuduvad

Kinnistu on Tallinna Tehnikaülikooli omand, vara ei ole arestitud, selle suhtes ei ole vaidlusi, vara ei ole koormatud kolmandate isikute õigustega. Müüja ja enampakkumise korraldaja soovitavad lisaks müügiprospektiga tutvumisele kõigil enampakkumisel osalemisest huvitatutel koguda kinnistu kohta andmeid ning kujundada seisukohad vastavalt oma vajadustele.

Asukoht
Kinnistu piirneb Lembitu tänava ja Rävala puiesteega. Mitteeluruum asetseb hoone nurgas soklikorrusel, aknad avanevad sisehoovi poole. Ruumide koosseisu kuuluvad endised sanitaarruumid (esik, wc, kütmisruum, kaminaga sauna puhkeruum, riietusruum, basseiniruum, leiliruum). Juurdepääs on tagatud Rävala pst läbi trepikoja ja Kaupmehe tänava kaudu sisehoovi poolt.

Lisainfo kinnistu kohta
Kaalutud energiakasutuse klass D. Mitteeluruum võõrandatakse sellises seisukorras, nagu see on enampakkumise korraldamise ajal.

Tehnosüsteemid:
Vesi/kanalisatsioon: Tsentraalse võimalus.
Gaasivarustus: Tsentraalse võimalus.
Küttesüsteem: Tsentraalse võimalus.
Elektrivarivarustus: 220.
Kõik tehnosüsteemid ruumides on lõhutud ja vajavad taastamist.

ENAMPAKKUMISE KORD JA TINGIMUSED

1. Tallinna Tehnikaülikool võõrandab vastavalt ülikooli nõukogu otsusele Tallinnas, Kesklinna linnaosas, Rävala puiestee 11/13/15 soklikorrusel asuva korteriomandi M5.

2. Enampakkumisel müüdava varaga on võimalik tutvuda selle asukohas 21. märtsil 2013 kell 15:00.

3. Vara võõrandatakse kirjaliku enampakkumise teel vastavalt käesolevale enampakkumise korrale ja tingimustele. Enampakkumisel osaleja esitab enampakkumise korraldajale kinnise ümbriku, millele on märgitud järgmised andmed:
Tallinna Tehnikaülikool
Kirjalik enampakkumine “Rävala pst 11/13/15 mitteeluruum M5 müük”
Enampakkumisel osaleva isiku nimi ja kontaktandmed.
“Mitte avada enne 2. aprilli 2013 kell 12:00”

4. Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 2. aprill 2013. aastal kell 11:00 aadressil Rävala pst 6, Tallinn 10143 asuvasse Uus Maa Kinnisvarabüroosse (avatud tööpäevadel 9:00-18:00). Posti teel saadetud ümbrik peab olema saabunud enne eelpool nimetatud kontrollaega.

5. Pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:
5.1. Pakkuja nimi, isiku-või registrikood, kontaktandmed;
5.2. Juriidilise isiku puhul pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks, kinnistu ostmiseks ning esindajale volituse andmiseks;
5.3. avaldus müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel, sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma eurodes. Juhul kui sõnade ja numbritega kirjutatud summad erinevad, loetakse pakutavaks sõnadega kirjutatu;
5.4. Pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, juriidilise ja füüsilise isiku esindaja puhul volikiri;
5.5. Tõend tagatisraha tasumise kohta või originaaltempliga panga garantiikiri tagatisraha deponeerimise kohta;
5.6. Arvelduskonto number, konto valdaja nimi ja panga nimi, kuhu tagastada enampakkumisel mittevõitnud ja Tallinna Tehnikaülikoolile üle kantud tagatisraha.

6. Saabunud pakkumised registreeritakse. Pakkumise esitajale väljastatakse tõend pakkumise esitamise kohta. Pakkumise alghind on 19 100 (üheksateist tuhat ükssada) EUR. Vara müügihinnaks on vastavalt käesolevale korrale enampakkumisel pakutud kõrgeim hind.

7. Müügihinna tasumise tingimused on järgnevad:
7.1. Eelnevalt tasutud tagatisraha võetakse arvesse müügihinna osana;
7.2. Ülejäänud müügihinna kohustub ostja tasuma vara müügilepingut tõendava notari deposiitkontole hiljemalt 1 päev enne lepingu sõlmimise tähtpäeva;

8. Enampakkumisel osalevad isikud on kohustatud tasuma lepingu sõlmimise tagatiseks 10% müüdava vara alghinnast ehk 1 910 (tuhat üheksasada kümme) EUR Tallinna Tehnikaülikooli arveldusarvele nr 10052037382001 SEB pank selgitusega “enampakkumine Rävala pst 11/13/15 mitteeluruum M5” hiljemalt 2. aprill 2013 kell 11:00. Tagatisraha tasumisega võrdväärseks loetakse panga poolt antud garantiikirja summa deponeerimise kohta Tallinna Tehnikaülikoolile pakkumuse esitaja pangakontolt.

9. Kirjalik enampakkumine/pakkumuste avamine toimub Uus Maa Kinnisvarabüroo kontoris Rävala pst 6, Tallinn, 2. aprillil 2013 kell 12:00.

10. Enampakkumise komisjon avab enampakkumisele esitatud ümbrikud (pakkumused). Kõik tähtajaks laekunud pakkumised avatakse nende registreerimise järjekorras, allkirjastatakse komisjoni esimehe poolt. Avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkumiste esitajad.

11. Pakkumised, mis ei ole tähtajaks laekunud või ei vasta käesolevas korras nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale. Pakkumised, mis ei ole tähtaegselt esitatud,tagastatakse pakkumuse esitajale avamata. Tähtaegselt esitatud, kuid nõuetele mittevastava pakkumuse kohta tehakse enampakkumise protokolli märge selle mitteosalemise põhjuse kohta.

12. Kui enampakkumisele ei laekunud ühtegi nõuetele vastavat pakkumist, loetakse enampakkumine nurjunuks.

13. Enampakkumise võitja on enampakkumises osaleja, kes tegi suuruselt kõige kõrgema pakkumise. Kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende vahel peale enampakkumise tulemuste avamist täiendav enampakkumine. Selleks lepitakse kokku uus enampakkumise aeg, mis ei või olla hiljem kui 1 nädal peale pakkumuste avamist.

14. Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada enampakkumise korraldajale protest enampakkumise läbiviimise kohta. Enampakkumise korraldaja registreerib saadud protestid ja esitab koos vara omaniku seisukohaga viie päeva jooksul enampakkumise komisjonile, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

15. Tallinna Tehnikaülikooli juhtkond kinnitab enampakkumise tulemused, jätab need kinnitamata või tunnistab enampakkumsie nurjunuks, v.a.  juhu, kui enampakkumise läbiviimise kohta esitatakse protest. Protestide läbivaatamise korral järgitakse eepool nimetatud protestide läbivaatamise tähtaegu.