Hind
2 €
Ruutmeetrihind
0,00 €/m2
Lisainfo
kinnistu pindala 269755.00 m2

Asukoht

Aadress: Järve tee, Nõmpa küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Ava kaart  Leia tee objektini

Andmed

ID: 4040 / 191633
Krundi suurus: 269755.00 m2

Lisad

  • detailplaneering
  • elekter
  • lokaalne vesi
  • kanalisatsioon lokaalne

🔵🟡 TULE EELREGISTREERIMISEGA KLIENDIPÄEVALE!
18.-22.04.2022 kell 12.00 – 13.00
☎️ +372 52 002 41
📧 leho.jalg@uusmaa.ee

SAAREMAAL NÕMPA KÜLAS KARUJÄRVE KIRDEPOOLSES OSAS ON ARENDUS MIS VAJAB ARENDAMIST!

TEHKE ARENDUSELE OMAPOOLNE PAKKUMINE!!!

Arendus asub Saaremaa vallas, Nõmpa külas, Karujärve kirdepoolses osas. Üks kinnistu on osa Karujärvest ning see jääb Paiküla territooriumile. Osa kinnistust piirneb Karujärvega ning ülejäänud elamu- ja ärimaad asuvad järve vahetus läheduses, olenevalt kruntide asukohast 20-500 kaugusel järvest.

Arenduses aadress: Saare maakond, Saaremaa vald, Nõmpa küla Järve tee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33; Järve tee; Järve põik 3, 4, 5, 6, 7; Järve; Saare maakond, Saaremaa vald, Paiküla, Järumetsa.

Planeeritava ala krundijaotus
Planeeritavas arenduses on 33 hoonestamata kinnistut (35 katastriüksust), millest 24 on elamukrunti, 3 ärimaa krunti, 1 äri- ja maatulundusmaa kinnistu, 1 tootmis- ja maatulundusmaa kinnistu; 1 maatulundusmaa kinnistu, 1 veekogude maa kinnistu (osa Karujärvest) ning 2 transpordimaa (teed ja parkla) kinnistut. Kinnistud paiknevad kõrvuti, moodustades ühtse tervikliku maa-ala.
Kogu pindala mida saab arendus kasutada on 1469697m².

VARA KOONDANDMED: Hoonestamata kinnistud

Kinnistu Katastriüksuse Katastriüksuse Registriosa
Nr nimi pindala, m² sihtotstarve Katastritunnus nr
1 Järve tee 1 10 400 Ärimaa 37301:001:0650 2793534
2 Järve tee 2 5 348 Transpordimaa 37301:001:0651 2793634
3 Järve tee 3 8 549 Ärimaa 37301:001:0652 2793734
4 Järve tee 4 8 088 Elamumaa 37301:001:0653 2793834
5 Järve tee 5 9 776 Elamumaa 37301:001:0654 2793934
6 Järve tee 6 9 764 Elamumaa 37301:001:0655 2794034
7 Järve tee 7 9 656 Elamumaa 37301:001:0656 2794134
8 Järve tee 8 11 576 Elamumaa 37301:001:0657 2794234
9 Järve tee 9 10 605 Elamumaa 37301:001:0658 2794334
10 Järve tee 10 8 199 Elamumaa 37301:001:0659 2794434
11 Järve tee 11 9 432 Elamumaa 37301:001:0660 2794534
12 Järve tee 12 8 569 Elamumaa 37301:001:0661 2794634
13 Järve tee 13 9 104 Elamumaa 37301:001:0668 2795334
14 Järve tee 15 8 991 Elamumaa 37301:001:0670 2795534
15 Järve tee 17 9 351 Elamumaa 37301:001:0671 2795634
16 Järve tee 18 19 149 Ärimaa 37301:001:0813 2795234
17 Järve tee 19 9 311 Elamumaa 37301:001:0672 2795734
18 Järve tee 21 9 895 Elamumaa 37301:001:0674 2795934
19 Järve tee 23 8 280 Elamumaa 37301:001:0675 2796034
20 Järve tee 24 8 352 Elamumaa 37301:001:0673 2795834
21 Järve tee 25 7 970 Elamumaa 37301:001:0676 2796134
22 Järve tee 28 10 183 Elamumaa 37301:001:0677 2796234
23 Järve tee 29 7 579 Elamumaa 37301:001:0678 2796334
24 Järve tee 30 16 593 Ärimaa 37301:001:0679 1957634
Järve tee 31 2 592 Maatulundusmaa 37301:001:0680
25 Järve tee 32 7 146 Tootmismaa 37301:001:0681 2796434
Järve tee 33 281 Maatulundusmaa 37301:001:0682
26 Järve tee 14 036 Transpordimaa 37301:001:0649 2793434
27 Järve põik 3 8 097 Elamumaa 37301:001:0662 2794734
28 Järve põik 4 8 369 Elamumaa 37301:001:0666 2795134
29 Järve põik 5 7 688 Elamumaa 37301:001:0663 2794834
30 Järve põik 6 8 133 Elamumaa 37301:001:0665 2795034
31 Järve põik 7 8 096 Elamumaa 37301:001:0664 2794934
32 Järumetsa 1 159 000 Veekogude maa 37301:002:0380 2328434
33 Järve 11 539 Maatulundusmaa 37301:001:0476 2796534

Objekti kirjeldus ja ehitusõigused
Pindala: Kokku on elamukruntide suurus 198 835m² ning ärimaa kruntide suurus 54 691m².
Hooned/rajatised: Kinnistud asuvad Saaremaal, Saaremaa vallas, looduskaunis asukohas, Karujärve äärses populaarses puhkepiirkonnas. Juurdepääs on hea, nähtavus ja leitavus on head. Ümbruskonna infrastruktuur on puudulikult arenenud. Kohalik infrastruktuur on 7 km kaugusel Kärla alevikus. Järve ja Järve põik aadressidega kinnistute suhtes on kehtestatud detailplaneering, kruntidele on määratud ehitusõigus, suurem osa kruntidest on väikeelamumaa krundid, 4 ärimaa krunti puhkehoonete ehitamiseks. Lisaks ka transpordimaa krundid teedevõrgu rajamiseks ja tootmismaa krunt tehnovõrkude väljaehitamiseks. Detailplaneeringu olemasolu võimaldab maa-ala kompleksse väljaarendamise.
Järve ja Järumetsa kinnistud on ehitusõiguseta. Järve kinnistu jääb kitsa ribana Karujärve ja tee vahele, Järumetsa kinnistu on osa Karujärvest, mis on määratud avalikult kasutatavaks veekoguks.
Järve tee ja Järve põik kinnistud on realiseeritavad pigem ühtse tervikuna, kuna väljaehitamata teedevõrguga ja tehnovõrkudeta kinnistute eraldi realiseerimine on üsnagi komplitseeritud.
Kokku koosneb Karujärv kahest katastriüksusest. Vabariigi Valitsuse määrusega 08.03.2012 nr 116 onn Karujärv avalikult kasutatavate veekogude nimekirjas. Veekogu avalik kasutamine seaduse mõttes on veevõtt, suplemine, veesport, veel ja jääl liikumine ja kalapüük igaühe poolt ilma veekogu seisundit mõjutavate ehitiste või tehnovahenditeta. See tähendab, et Järumetsa kinnistu omanikel ei ole õigust keelata nendele kuuluva Karujärve osa avalikkus kasutamist. Maismaal asuvad hinnatavad kinnistud on üldiselt tasase reljeefiga ning osaliselt kaetud metsaga. Elamu- ja ärimaade kinnistutel on teostatud metsaraie, kinnistud on kaetud loodusliku rohttaimestikuga, põõsaste ning puudega. Kinnistud on aiaga ümbritsemata.

Katastriüksuste kirjeldus
Kuju: Äri- ja elamumaa krundid on korrapärase kujuga ning moodustavad kompaktse ala, mis jääb Kärla-Karujärve teest põhja poole, piirnedes ühest küljest teega. Järve kinnistu jääb pika kitsa ribana tee ja Karujärve vahele, olles kõige laiemast kohast vaid ca 30 m laiune. Tulenevalt katastriüksuse kujust ja kitsendustest ei ole võimalik selle hoonestamine. Järumetsa kinnistu on 115,9 ha suurune osa Karujärvest ning selle koosseisu kuulub ainult veemaa.
Reljeef: Maismaal asuvad kinnistud on üldiselt tasase reljeefiga ning osaliselt kaetud metsaga.
Heakord ja haljastus: Elamu- ja ärimaade kinnistutel on teostatud metsaraie, kinnistud on kaetud loodusliku rohttaimestikuga, põõsaste ning puudega. Kinnistud on aiaga ümbritsemata.
Üldplaneering: Kärla Vallavolikogu on kehtestanud 21.03.2006.a. määrusega nr 8 Kärla valla üldplaneeringu. Vastavalt kehtivale üldplaneeringule asuvad hinnatavad kinnistu suuremas osas alal, mille maakasutuse juhtfunktsiooniks on pere-ja ridaelamute maa. Järumetsa kinnistu (osa Karujärvest) jääb Natura loodushoiu eelvalikualale.

Krundi tehnovõrgud
Veevarustus: Planeeritavale alale on ette nähtud ühise veevarustusvõrgu ehitamine, selleks otstarbeks rajatakse üks avaliku kasutusega puurkaev
Reoveekanalisatsioon: Heitveed on lahendatud tsentraalsena, seega otsest reostust loodusesse ei satu. Planeeringuga hõlmavale alale on reovete puhastamiseks planeeritud kahe võimaliku suublaga reoveepuhasti – puhastatud heitvesi planeeritakse juhtida kas läbi korrapäraselt läbipaistva liivafiltri suublasse – järve (torustik maantee alt) või samale krundile (Järve tee 31) loodavasse imbsüsteemi (varuvarjant liivafiltrite mittetoimimise puhuks). Täpsemad tehnoloogilised variandid ja parameetrid selgitada välja vastava projektlahendusega.
Sidevarustus: Sidevarustust esialgu ei planeerita.
Soojavarustus: Planeeritavate elamute küte lahendada lokaalsena, kas puidu-, õli-, gaasi- või elektriküttega.
Elektrivarustus: Elektrikaabli ühendus saadakse Järve kinnistut läbivast 10 kV elektriliinist, planeeritava alajaama ja kaablite võimalik asukoht on ära – näidatud planeerimisjoonisel. Kavandatavad liinid planeeritakse maakaabelliinidena. Kaablid on ühitatud tee kulgemisega ning liitumis-jaotuskapid ette nähtud kruntide piiridele ligipääsetavatesse kohtadesse. Krundisisesed võrgud alates mõõtekapist tuleb lahendada koos objektide elektrivarustuse projektidega. Kruntide peakaitsmed vastavalt Järve tee — 150A, Järve tee 3 — 100A, Järve tee 4 kuni 30 — 20A, Järve tee 31 — 40A ja ühisvee pumplale — 20A.

Projektdokumentatsioon ja ehitusõigused
Elamukruntide suurus: 198 835m²
Ärimaa kruntide suurus: 54 691m²
Pereelamuid: 24
Parkimisrajatisi: 1
Kaubandus-, toitlustus-, teenindus- ja majutushoone maa: 2 (hoonete arv kruntidel kokku 2) Lubatud hoonete korruselisus: kuni 2 korrust
Lubatud hoone kõrgus: max kõrgus 8,5m (välja arvatud ärihooned), ärihoonel 10-12m, sõltuvalt katuse kaldest
Katusekalle: 35-45 kraadi

Kruntide ehitusõigused
Detailplaneeringuga kehtestatud Järve ja Järve põik kinnistute (kokku 31 kinnistut) ehitusõigus on toodud eksperthinnangu lisas nr 3. Planeeritaval alal on määratletud hoonestusalad. Lisaks on alale paigutatud puurkaev, kaablite ja trasside võimalikud asukohad. Jälgida piirkonnas väljakujunenud valdavat hoonestuslaadi. Ehitusmaterjalideks soovituslikult loodussõbralikud materjalid, hoonestus peab sobituma kuju, konstruktsiooni ja välimuse poolest looduskeskkonda. Rajatavad piirded kavandada hoonete arhitektuuri ja ümbrusega sobivaid, soovituslikult puit – või kiviaiad.

Turustatavuse analüüs
Järve tee ja Järve põik kinnistud on realiseeritavad pigem ühtse tervikuna, kuna väljaehitamata teedevõrguga ja tehnovõrkudeta kinnistute eraldi realiseerimine on üsnagi komplitseeritud. Kinnistu on realiseeritav eelkõige ühtse tervikuna, kuigi ka Järve põik ja Järve kinnistute realiseerimine tervikuna (ilma Järve ja Järumetsa kinnistuta) on ilmselt võimalik.

Vara potentsiaalseks ostjaks on eelkõige kinnisvaraarendaja, kes soovib kinnistute kompleksset väljaarendamist, tehnovõrkude ehitamist ning realiseerimist üksikute kruntidena.

KÜSI ARENDUSE HIND KINNISVARAMAAKLERILT! HIND ON ERITI SOODNE (hinnale lisandub käibemaks).
Ruutmeetri hind koos käibemaksuga 2.13 €/m²

Kui tunned antud objekti vastu huvi siis helista julgelt ja läheme vaatama!

Aitan Teid soovi korral pangalaenu taotlemisel, tagatisvara hindamisel ja ka Teie olemasoleva kinnisvara müümisel või üürimisel.

Leho Jalg
Kinnisvaramaakler
Mob: +372 52 002 41
E-mail: leho.jalg@uusmaa.ee
https://uusmaanord.ee/maakler/leho-jalg/
———————————————-
UUS MAA | NORD
Kopli 6, 10412, Tallinn
www.uusmaanord.ee
Liitu Uus Maa uudiskirjaga!

Ostes kodu Swedbanki abiga, saad:

UUS MAA KINNISVARABÜROOST elukondliku kinnisvara STANDARDHINDAMISE KUNI 20% SOODSAMALT

UUS MAA kliendile on Swedbankist lepingutasu 70% soodsam. Pakkumise saamiseks kasuta taotlusel koodi UUSMAA.

Vaatan lähemalt
*Pakkumine kehtib kuni 31.12.2022 Uus Maa Kinnisvarabüroost tellitud elukondliku kinnisvara standardhinnangule. Soodustus ei ole liidetav teiste Uus Maa hindamissoodustustega.

Küsi täpsemat infot UUS MAA maaklerilt.


Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu teenuste tingimustega ja vajadusel pea nõu aadressil www.swedbank.ee,