Ruutmeetrihind
0,00 €/m2

Asukoht

Aadress: Tervise tn, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Andmed

ID: 1525616 / 143

ENAMPAKKUMISE TEADE
Enampakkumise korraldaja:
Uus Maa Ärikinnisvara OÜ (registrikood: 14498593) Maakri tn 19/1, Tallinn
www.uusmaa.ee
tel. +372 517 4206
e-mail: mika.sucksdorff@uusmaa.ee

MÜÜGIPROSPEKT
Uus Maa Ärikinnisvara (enampakkumise korraldaja), kes tegutseb kliendiga sõlmitud maaklerlepingu alusel, korraldab kirjaliku enampakkumise Eesti Rahvusringhäälingu omanduses olevate hoonestamata kinnisasjade müügiks aadressiga Harjumaa, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tervise tn 2// Tuisu tn 21, Tervise tn 2a, Tervise tn 4 ja Tervise tänav T3 ning T4. Kinnistud müüakse ühiselt. Käesolev müügiprospekt on koostatud eesmärgiga anda ostuhuvilistele informatsiooni müüdavate kinnistute ja enampakkumise tingimuste kohta.
Kinnistute andmed
Omanik: Eesti Rahvusringhääling (registrikood: 74002322).
Aadress: Harjumaa, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tervise tn 2// Tuisu tn 21, Tervise tn 2a, Tervise tn 4 ja Tervise tänav T3 ning T4.
Katastritunnused:
– 78407:703:0057 (aadressiga Tervise tn 2// Tuisu tn 21)
– 78407:703:0059 (aadressiga Tervise tn 4)
– 78407:703:0058 (aadressiga Tervise tn T3)
– 78407:703:0061 (aadressiga Tervise tn T4)
– 78407:703:0062 (aadressiga Tervise tn 2a)
Kinnistute pindala:
– 21 889 m2 (aadressiga Tervise tn 2// Tuisu tn 21)
– 16 792 m2 (aadressiga Tervise tn 4)
– 2 044 m2 (aadressiga Tervise tn T3)
– 772 m2 (aadressiga Tervise tn T4)
– 72 m2 (aadressiga Tervise tn 2a)
Kinnistute pindala kokku on 41 569 m2.
Kinnistute hoonestus: kinnistutel hoonestus puudub.
Detailplaneering ja ehitusõigus:
– Vastavalt Tallinna Planeeringute registri andmetele on kinnistutel 22.06.2010 kehtestatud TUISU TN 21 JA RAHUMÄE TEE 3 kinnistute nimeline detailplaneering numbriga DP030410. Vastavalt kehtestatud detailplaneeringule on vara ehitusõigus järgmine:
• Maasihtotstarve: 100% ühiskondlike ehitiste maa;
• Ehitusalune pindala: 13 000 m2;
• Täisehitusprotsent: ~ 31%;
• Maksimaalne hoonestuse kõrgus: 56 m;
• Maksimaalne hoonete arv krundil: 1 tk
• Maksimaalne hoonete suletud brutopindala: -13000/34000 m2.
– Tervise tn T3 – 100% transpordimaa
– Tervise tn T4 – 100% transpordimaa
– Tervise tn 2a – 100% tootmismaa
Tehnosüsteemid:
• Vesi – tsentraalne – liitumispunktid kinnistute piiril
• Kanalisatsioon – tsentraalne – liitumispunktid kinnistute piiril
• Gaas – tsentraalne – liitumispunktid kinnistute piiril
• Elekter/peakaitse – võrk – liitumispunktid kinnistute piiril
• Tehnosüsteemide seisukord – tehnovõrkudega varustatuse tase on rahuldav, liitumispunktid paiknevad kinnistu piiril. Liitumised tasumata.
Müüja ja enampakkumise korraldaja soovitavad lisaks müügiprospektiga tutvumisele kõigil enampakkumisel osalemisest huvitatutel koguda kinnistu kohta andmeid ning kujundada seisukohad vastavalt oma vajadustele.

ENAMPAKKUMISE KORD JA TINGIMUSED
1. Eesti Rahvusringhääling võõrandab vastavalt nõukogu otsusele hoonestamata kinnisasjad aadressiga Harjumaa, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tervise tn 2// Tuisu tn 21, Tervise tn 2a, Tervise tn 4 ja Tervise tänav T3 ning T4.
2. Enampakkumisel müüdava varaga on võimalik tutvuda selle asukohas.
3. Enampakkumisel müüdava vara notariaalse lepinguprojektiga on võimalik tutvuda alates 13.03.2019 kokkuleppel enampakkumise korraldajaga.
4. Enampakkumisel osalemiseks tuleb tasuda osalemise tasu summas 300 (kolmsada) eurot, millele lisandub käibemaks. Osalemise tasu tuleb kanda Uus Maa Ärikinnisvara OÜ arveldusarvele nr EE112200221069396466 Swedbank pank selgitusega “Enampakkumine ERRi Tuisu tn kinnistud osalemise tasu” hiljemalt 14. august 2019 kell 16:00. Osalemise tasu ei kuulu tagastamisele ja jääb Uus Maa Ärikinnisvarale enampakkumise korraldamise kulude katteks, välja arvatud juhul, kui enampakkumise korraldaja loobub enampakkumise korraldamisest enne enampakkumise tähtpäeva.
5. Vara võõrandatakse kirjaliku enampakkumise teel vastavalt käesolevale enampakkumise korrale ja tingimustele. Enampakkumisel osaleja esitab enampakkumise korraldajale kinnise ümbriku (pakkumus), millele on märgitud järgmised andmed:
Eesti Rahvusringhääling
„Enampakkumine ERRi Tuisu tn kinnistud”
Enampakkumisel osaleva (juriidilise)isiku nimi ja kontaktandmed.
“Mitte avada enne 14. august 2019 kell 16:10”
6. Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 14. august 2019 kell 16:00 aadressil Maakri tn 19/1, Tallinn 10145 asuvasse Uus Maa Ärikinnisvara büroosse (avatud tööpäevadel 9:00-18:00). Posti teel saadetud ümbrik peab olema saabunud enne eelpool nimetatud kontrollaega.
7. Juriidilisest isikust pakkuja peab esitama seadusjärgse esindaja volikirja pakkuja esindamiseks juhul, kui pakkumuse esitanud isik ei ole Eesti äriregistri registrikaardi väljatrükile kantud isikuna, kellel on pakkuja seadusjärgne esindamise õigus. Kui pakkuja on registreeritud välisriigis, peab pakkumuse esitaja tõendama oma esindusõigust. Pakkumus peab olema dateeritud ning allkirjastatud pakkuja seadusjärgse või volitatud esindaja poolt.
8. Pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:
8.1. pakkuja nimi, isiku-või registrikood, kontaktandmed, arvelduskonto number, konto valdaja nimi ja panga nimi, kuhu tagastada enampakkumisel mittevõitnud ja Uus Maa Ärikinnisvarale üle kantud tagatisraha;
8.2. juriidilise isiku puhul pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ning volitus kinnistu müügilepingu sõlmimiseks;
8.3. pakkumus müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel, sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma eurodes netohinnas. Juhul kui sõnade ja numbritega kirjutatud summad erinevad, loetakse pakutavaks sõnadega kirjutatu;
8.4. tõend osalemise tasu tasumise ja tagatisraha tasumise kohta või originaaltempliga panga garantiikiri tagatisraha deponeerimise kohta.
9. Saabunud pakkumused registreeritakse. Pakkumuse esitajale väljastatakse tõend pakkumuse esitamise kohta. Pakkumuse alghind on 4 500 000 (neli miljonit viissada tuhat) eurot, millele lisandub käibemaks. Vara müügihinnaks on vastavalt käesolevale korrale enampakkumisel pakutud kõrgeim hind.
10. Müügihinna tasumise tingimused on järgnevad:
10.1. eelnevalt tasutud tagatisraha võetakse arvesse müügihinna osana;
10.2. ülejäänud müügihinna kohustub ostja tasuma vara müügilepingut tõendava notari deposiitkontole hiljemalt 1 päev enne lepingu sõlmimise tähtpäeva.
11. Enampakkumisel osalevad isikud on kohustatud tasuma lepingu sõlmimise tagatiseks 100 000 (ükssada tuhat) eurot Uus Maa Ärikinnisvara OÜ arveldusarvele nr EE112200221069396466 Swedbank pank selgitusega “Enampakkumine ERRi Tuisu tn kinnistud tagatisraha” hiljemalt 14. august 2019 kell 16:00. Tagatisraha ei kogu intressi. Tagatisraha tasumisega võrdväärseks loetakse Eestis tegevusluba omava panga poolt antud garantiikirja summa deponeerimise kohta Uus Maa Ärikinnisvarale pakkumuse esitaja pangakontolt. Nimetatud garantiikiri peab kehtima vähemalt kuni 14.09.2019.
12. Kirjalik enampakkumine/pakkumuste avamine toimub Uus Maa Kinnisvarabüroo kontoris Maakri tn 19/1, Tallinn, 14. augustil 2019 kell 16:10.
13. Enampakkumise komisjon avab enampakkumisele esitatud ümbrikud (pakkumused). Kõik tähtajaks laekunud pakkumused avatakse nende registreerimise järjekorras, allkirjastatakse komisjoni esimehe poolt. Avamine on avalik.
14. Pakkumused, mis ei ole tähtajaks laekunud või ei vasta käesolevas korras nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale. Pakkumused, mis ei ole tähtaegselt esitatud, tagastatakse pakkumuse esitajale avamata. Tähtaegselt esitatud, kuid nõuetele mittevastava pakkumuse kohta tehakse enampakkumise protokolli märge selle mitteosalemise põhjuse kohta.
15. Kui enampakkumisele ei laekunud ühtegi nõuetele vastavat pakkumust, loetakse enampakkumine nurjunuks.
16. Enampakkumise võitja on enampakkumises osaleja, kes tegi hinna poolest kõige kõrgema pakkumuse. Kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumuse, korraldatakse nende vahel peale enampakkumise tulemuste avamist täiendav enampakkumine 5 tööpäeva jooksul peale pakkumuste avamist. Täiendava enampakkumise alghinnaks on esialgsel enampakkumisel tehtud kõrgeim pakkumus. Täiendava enampakkumise korraldab kirjalikult sama komisjon, kui enampakkumise korraldaja ei otsusta muuta komisjoni koosseisu.
17. Kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist on enampakkumisel osalejatel õigus esitada enampakkumise korraldajale protest enampakkumise läbiviimise kohta. Enampakkumise korraldaja registreerib saadud protestid ja esitab enampakkumise komisjoni seisukoha koos vara omaniku seisukohaga kolme tööpäeva jooksul protesti esitajale, koos otsusega protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.
18. Komisjon kinnitab enampakkumise tulemused, jätab need kinnitamata või tunnistab enampakkumise nurjunuks viie päeva jooksul alates ümbrikute avamisest, ehk 19. augustiks 2019.
19. Enampakkumise korraldaja võib igal ajal enne enampakkumise tulemuste kinnitamist enampakkumisest loobuda või enampakkumise tähtaegu pikendada, kui selleks on mõjuv põhjus. Enampakkumisest loobumisest või tähtaegade pikendamisest teatab enampakkumise korraldaja samal viisil nagu avaldati enampakkumise teade ning teavitab pakkujaid enampakkumisest loobumisest või tähtaegade pikendamisest kirjalikult.
20. Enampakkumisel osalemisega seotud kulusid osalejatele ei hüvitata.
21. Enampakkumise võitja on kohustatud sõlmima notariaalse kinnistute müügi- ja asjaõiguslepingu hiljemalt 25.09.2019.
22. Kui enampakkumise võitja ei sõlmi kinnistute müügi- ja asjaõiguslepingut punktis 21 toodud tähtaja jooksul, siis tagatisraha enampakkumise võitjale ei tagastata. Sellisel juhul jääb tagatisraha vara omanikule.
23. Kui enampakkumise võitja ei sõlmi kinnistute müügi- ja asjaõiguslepingut, siis on enampakkumise korraldajal õigus sõlmida kinnistute müügi- ja asjaõigusleping enampakkumisel teise kõrgeima pakkumise teinud osalejaga. Kui ka enampakkumise teine kõrgeima pakkumuse teinud osaleja ei sõlmi kinnistute müügi- ja asjaõiguslepingut, siis on enampakkumise korraldajal õigus sõlmida kinnistute müügi- ja asjaõigusleping enampakkumisel kolmanda kõrgeima pakkumuse teinud osalejaga.
24. Tagatisraha tagastatakse enampakkumisel osalejatele, kes ei osutu enampakkumise võitjaks hiljemalt 14.09.2019.
25. Enampakkumisel ei või osaleda isiklikult ega esindaja kaudu:
25.1. võõrandamise otsustamise, korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud;
25.2. punktis 25.1 nimetatud isikutega seotud isikud korruptsioonivastase seaduse mõttes.

Enampakkumise korraldaja: Uus Maa Ärikinnisvara OÜ (registrikood: 14498593) Maakri tn 19/1, Tallinn
Enampakkumise korralduslik info:

Mika Sucksdorff
tel. +372 517 4206
e-mail: mika.sucksdorff@uusmaa.ee

Eduard Sorokin
tel. +372 56222256
e-mail: eduard.sorokin@uusmaa.ee
.

Ostes kodu Swedbanki abiga, saate:

saate UUS MAA KINNISVARABÜROOST elukondliku kinnisvara STANDARDHINDAMISE KUNI 20% SOODSAMALT

UUS MAA kliendile on Swedbankist lepingutasu soodsamalt ainult sooduskoodi UUSMAA sisestamisel laenutaotlusse.

Pakkumine kehtib kuni 31.12.2019 Uus Maa Kinnisvarabüroost tellitud elukondliku kinnisvara standardhinnangule. Soodustus ei ole liidetav teiste Uus Maa hindamissoodustustega.

Küsi täpsemat infot UUS MAA maaklerilt.


Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvuge teenuste tingimustega aadressil www.swedbank.ee, vajadusel konsulteerige pangatöötajaga.